لیست پروازهای سیستمی و چارتری تحت پوشش

http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20مشهد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20کیش.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20شیراز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20اهواز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20قشم.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20اصفهان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20تبریز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20یزد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20بندرعباس.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20استانبول.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20کرمانشاه.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20بوشهر.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20ابادان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20ارومیه.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20کرمان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20نجف.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20زاهدان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20گرگان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20چابهار.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20دبی.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20عسلویه.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20اردبیل.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20رشت.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20ایلام.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20یاسوج.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20خرم%20اباد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20دزفول.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20سنندج.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20بغداد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20بیرجند.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20بجنورد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20رامسر.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20ساری.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20سلیمانیه.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20سبزوار.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20لارستان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20خوی.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20سیرجان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20رفسنجان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20شهر%20کرد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20گچساران.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20بم.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20اربیل.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20ماهشهر.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20ایرانشهر.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20خارک.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20بندر%20لنگه.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تهران%20طبس.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20تهران.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20شیراز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20اصفهان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20تبریز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20کیش.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20اهواز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20ساری.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20یزد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20رشت.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20قشم.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20زاهدان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20ابادان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20کرمانشاه.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20بندرعباس.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20کرمان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20چابهار.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20نجف.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20زنجان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20اردبیل.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20بوشهر.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20گرگان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20رامسر.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20نوشهر.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20زابل.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20کویت.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20ارومیه.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20بیرجند.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20کابل.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20همدان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20عسلویه.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20خرم%20اباد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20ایلام.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20مشهد%20ماهشهر.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20کیش%20تهران.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20کیش%20شیراز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20کیش%20مشهد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20کیش%20اصفهان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20کیش%20بندرعباس.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20کیش%20اهواز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20کیش%20یزد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20کیش%20تبریز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20کیش%20کرمانشاه.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20کیش%20ساری.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20کیش%20همدان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20کیش%20کرمان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20کیش%20رشت.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20کیش%20ابادان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اهواز%20تهران.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اهواز%20مشهد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اهواز%20اصفهان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اهواز%20شیراز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اهواز%20کیش.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اهواز%20تبریز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اهواز%20بندرعباس.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اهواز%20یزد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اهواز%20ساری.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اهواز%20رشت.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اهواز%20کرمانشاه.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اصفهان%20تهران.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اصفهان%20مشهد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اصفهان%20کیش.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اصفهان%20اهواز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اصفهان%20نجف.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اصفهان%20بندرعباس.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اصفهان%20ابادان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اصفهان%20قشم.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اصفهان%20شیراز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اصفهان%20تبریز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اصفهان%20کرمان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اصفهان%20بوشهر.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اصفهان%20بغداد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اصفهان%20عسلویه.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اصفهان%20ماهشهر.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اصفهان%20جم.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20اصفهان%20زاهدان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20شیراز%20تهران.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20شیراز%20مشهد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20شیراز%20کیش.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20شیراز%20اهواز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20شیراز%20بندرعباس.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20شیراز%20ابادان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20شیراز%20اصفهان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20شیراز%20بندر%20لنگه.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20شیراز%20تبریز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20شیراز%20ساری.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20شیراز%20رشت.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20شیراز%20لامرد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20شیراز%20کرمان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20شیراز%20زاهدان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20شیراز%20ارومیه.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20شیراز%20عسلویه.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20شیراز%20کرمانشاه.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20شیراز%20قشم.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20شیراز%20چابهار.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تبریز%20تهران.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تبریز%20مشهد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تبریز%20اهواز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تبریز%20کیش.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تبریز%20شیراز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تبریز%20اصفهان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تبریز%20بندرعباس.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تبریز%20عسلویه.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20تبریز%20کرمان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20بندر%20عباس%20تهران.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20بندر%20عباس%20کیش.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20بندر%20عباس%20شیراز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20بندر%20عباس%20اصفهان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20بندر%20عباس%20مشهد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20بندر%20عباس%20اهواز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20بندر%20عباس%20رشت.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20بندر%20عباس%20چابهار.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20بندر%20عباس%20یزد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20بندر%20عباس%20ساری.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20بندر%20عباس%20ابادان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20بندر%20عباس%20تبریز.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20بندر%20عباس%20کرمانشاه.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20نجف%20تهران.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20نجف%20اصفهان.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20نجف%20مشهد.html
http://24ticket.ir/GetPage-بلیط%20چارتر%20ارزان%20نجف%20دمشق.html


خرید بلیط هواپیما

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید
×

راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

English العربی

1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

2. Select the :

3. In the next step, in the top right corner, click on :

4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.